Magenta Happy Birthday Ribbon - 24mm

Magenta Happy Birthday Ribbon - 24mm
Product Ref: 30422

Availability: In stock

Only £7.99

Celebrate any birthday in style by wrapping this Magenta coloured 'Happy Birthday' ribbon round your celebration cake!